• Start
 • Regulamin Kds.TP PS CIOFF®

REGULAMIN Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF®

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Komisja nosi nazwę: „Komisja ds. Tańców Polskich Polskiej Sekcji Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej" zwana dalej - Komisją ds. Tańców Polskich PS CIOFF® .
 2. Komisja ds. Tańców Polskich PS CIOFF® jest strukturą wewnętrzną Polskiej Sekcji CIOFF® , będącej członkiem Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej (Conseil International des Organisations de Festivals et d'Arts Traditionnels) i działa zgodnie ze statutem Polskiej Sekcji CIOFF® .
 3. Komisja ds. Tańców Polskich PS CIOFF® opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

Rozdział II

Cele i środki działania

 1. Celem działania Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® jest:
 2. pielęgnowanie polskich tradycji i ochrona dziedzictwa narodowego.
 3. podnoszenie popularności tańców polskich w społeczeństwie.
 4. rozbudzanie ambicji i potrzeby tańczenia tańców polskich.
 5. tworzenie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu.
 6. przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 7. Cele te Komisja ds. Tańców Polskich PS CIOFF® realizuje przez:
 8. współpracę z Prezydium i członkami Polskiej Sekcji Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej.
 9. inicjowanie i współorganizowanie turniejów tańców polskich.
 10. inicjowanie i współorganizowanie Mistrzostw Polski w Tańcach Polskich.
 11. inicjowanie, organizowanie i współorganizowanie różnego rodzaju pokazów i prezentacji tańcówpolskich.
 12. organizowanie konferencji, zjazdów, seminariów, warsztatów artystycznych, spotkań specjalistycznych związanych z tematyką tańców polskich w formie towarzyskiej
 13. inicjowanie i współpracę przy wydawaniu książek, skryptów, materiałów metodyczny itp.g) tworzenie Klubów Tanecznych.
 14. Przy realizacji zamierzeń i inicjatyw na szczeblu ponadregionalnym i ogólnopolskim obowiązuje przestrzeganie zasady konsultowania ich poprzez Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich z Prezydium Stowarzyszenia. Wystąpienia do instytucji na tych szczeblach powinny posiadać liczbę dziennika Prezydium Stowarzyszenia, zaś kopie winny być przesłane na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dla szczególnie ważnych wystąpień ( w uzgodnieniu z Prezydium Stowarzyszenia) uzasadnione jest użycie druku firmowego Stowarzyszenia. Rozliczenia finansowe przedsięwzięć należy prowadzić za pośrednictwem Stowarzyszenia PS CIOFF® przestrzegając finansowych wymogów formalnych obowiązujących w tym zakresie. Powyższe zasady obowiązują wszystkie organy Komisji.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 1. Komisja ds. Tańców Polskich PS CIOFF® składa się z:
 2. członków zwyczajnych PS CIOFF®
 3. członków wspierających PS CIOFF®
 4. członków honorowych PS CIOFF®
 5. kadetów – członków Komisji Młodzieżowej PS CIOFF®,którzy zadeklarowali udział w pracach Komisji
 6. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do:
 7. kandydowania do organów Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® .
 8. oceniania działalności Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® i jej władz.
 9. udziału w zebraniach, konferencjach, seminariach, turniejach, imprezach i festiwalach artystycznych w kraju i za granicą na zasadach określonych przez Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® i Prezydium Polskiej Sekcji CIOFF® .
 10. Członkowie wspierający - osoby prawne uczestniczący w działalności Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® przez swych reprezentantów oraz członkowie wspierający – osoby fizyczne, posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego.
 11. Kadetem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, posiada zgodę swoich prawnych opiekunów, brała bądź bierze czynny udział w Turniejach Tańców Polskich, jest członkiem zespołu, klubu lub innej jednostki będącej członkiem wspierającym PS CIOFF® .
 12. Kadet realizuje cele Komisji ds. Tańców PS CIOFF® w ramach Komisji Młodzieżowej PS CIOFF® .
 13. Kadet ma prawo do udziału w zebraniach, konferencjach seminariach turniejach i imprezach artystycznych w kraju i za granicą na zasadach określonych przez Prezydium Polskiej Sekcji CIOFF® i Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® .
 14. Członkowie Komisji ds. Tańców Polskich są zobowiązani do:
 15. przestrzegania postanowień statutu Polskiej Sekcji CIOFF® , regulaminu Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® oraz uchwał władz Polskiej Sekcji CIOFF® i Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® .
 16. aktywnego udziału w realizacji celów Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® .
 17. przestrzegania norm współżycia społecznego i organizacyjnego.

Rozdział IV

Organy Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF®

 1. Organami Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® są:
 2. Prezydium,
 3. Ogólnopolska Rada Konsultacyjna,
 4. Forum,
 5. Kolegium Sędziowskie,
 6. Ośrodki Regionalne.

PREZYDIUM KOMISJI DS. TAŃCÓW POLSKICH PS CIOFF®

1.1 Organem kierującym działalnością Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® jest Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® .

1.2. Kadencja Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® trwa 4 lata, zgodnie z trwaniem kadencji Prezydium PS CIOFF® .

1.3. Prezydium składa się z 7 osób: dwóch członków delegowanych przez Prezydium PS CIOFF® oraz pięciu wybranych przez Forum z ogółu członków Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF®,

1.4. Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® podejmuje wszelkie uchwały i decyzje korzystając z możliwości zasięgnięcia opinii Ogólnopolskiej Rady Konsultacyjnej.

1.5. Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® przysługuje prawo kooptowania nowych członków pełniących obowiązki w miejsce ustępujących w czasie trwania kadencji, jednak w liczbie nie większej niż 1/3 składu powołanego przez Prezydium Polskiej Sekcji CIOFF® .

1.6. Bezpośrednio po powołaniu, Prezydium konstytuuje się, wybierając ze swego grona: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Komisji ds. Tańców Polskich.

1.7. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.

1.8. Do kompetencji Prezydium należy:

 1. koordynacja i kierowanie bieżącą działalnością Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® zgodnie z postanowieniami regulaminu.
 2. reprezentowanie Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® na zewnątrz.
 3. opracowywanie i realizacja planów pracy.
 4. opracowywanie sprawozdań z działalności oraz wniosków w celu przedłożenia Forum i Prezydium Polskiej Sekcji CIOFF® .
 5. współpraca z Kolegium Sędziowskim.
 6. czynne działanie w Ogólnopolskiej Radzie Konsultacyjnej.
 7. współpraca z Prezydium i w ramach Prezydium PS CIOFF® .
 8. zwoływanie i przygotowywanie posiedzeń Forum.
 9. rekomendowanie przedstawiciela Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® jako pełnoprawnego członka Prezydium PS CIOFF® .
 10. wnioskowanie do Prezydium Polskiej Sekcji CIOFF® o powoływanie Ośrodków Regionalnych.
 11. nominowanie Komisarzy Ośrodków Regionalnych.

FORUM KOMISJI DS. TAŃCÓW POLSKICH PS CIOFF® . (FORUM)

1.9. Forum może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

1.10. Forum Zwyczajne odbywa się raz w roku i zwoływane jest przez Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® .

1.11. Forum Nadzwyczajne może być zwoływane na wniosek Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® lub 50 % członków zwyczajnych PS CIOFF® działających w Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® .

1.12. Forum Nadzwyczajne obraduje nad sprawami, dla których zostało powołane.

1.13. Forum Nadzwyczajne powinno się odbyć w terminie 2 miesięcy od momentu zgłoszenia wniosku o jego zwołanie.

1.14. Forum ma prawo do oceny działalności Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® .

1.15. Forum ma prawo do wysuwania wniosków i postulatów związanych z działalnością Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® .

1.16. Forum, w wyniku przeprowadzonych wyborów rekomenduje swoich pięciu przedstawicieli do Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® .

Rekomendacja taka wymaga zatwierdzenia przez Prezydium Polskiej Sekcji CIOFF® .

OGÓLNOPOLSKA RADA KONSULTACYJNA (ORK)

1.17. ORK składa się z Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® oraz Komisarzy Ośrodków Regionalnych.

1.18. Kadencja ORK trwa 4 lata zgodnie z kadencją Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® .

1.19. ORK jest organem wypracowującym kierunki i strategię działaniach Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® .

1.20. Posiedzenia ORK odbywają się w razie potrzeby nie rzadziej jednak niż raz w roku.

OŚRODKI REGIONALNE

1.21. Ośrodkiem regionalnym kieruje Komisarz nominowany przez Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® .

1.22. Do kompetencji Ośrodków Regionalnych należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością ośrodków regionalnych.
 2. reprezentowanie ośrodków regionalnych przed Komisją ds. Tańców Polskich PS CIOFF.
 3. opracowywanie i realizacja planów pracy.
 4. opracowywanie sprawozdań z działalności oraz wniosków w celu przedłożenia ich Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® .

KOLEGIUM SĘDZIOWSKIE

1.23. Kolegium Sędziowskie składa się z 5 sędziów i wybierane jest w wyborach spośród wszystkich sędziów obecnych na spotkaniu wyborczym. Ilość sędziów uprawniona do wyboru Kolegium Sędziowskiego nie może być mniejsza niż 50 % wszystkich sędziów.

1.24. Kolegium ze swojego grona wybiera przewodniczącego.

1.25. Do kompetencji Kolegium sędziowskiego należy:

 1. prowadzenie dokumentacji sędziowskiej, w tym rejestru sędziów,
 2. planowanie i organizacja szkoleń sędziowskich, seminariów i konferencji,
 3. opiniowanie, na podstawie złożonych dokumentów, kandydatów na sędziów,
 4. współpraca z Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® przy organizacji egzaminów i stażów sędziowskich, opracowywania tematów szkoleń i innych ważnych spraw sędziowskich,
 5. weryfikowanie zgodności składu sędziowskiego z wymogami regulaminowymi na turniejach tańców polskich,
 6. opracowywanie sprawozdań z działalności i wniosków z organizowanych szkoleń sędziowskich.

Niniejszy Regulamin  stanowi tekst jednolity aktualnie obowiązujących przepisów i obowiązuje od dnia 9 grudnia 2020 r.