• Start
 • Regulamin sędziowski

Regulamin sędziowski

 

Rozdział I

Zakres regulacji 

Niniejszy regulamin definiuje status sędziego tańców polskich, ustala zasady nabywania, zawieszania i utraty uprawnień sędziowskich, określa prawa i obowiązki sędziów i organizatorów turniejów oraz zadania Kolegium Sędziowskiego. Ustala także zasady wynagradzania i typowania sędziów na turnieje oraz zasady oceniania par tanecznych.

Rozdział II

Nabywanie, zawieszanie i utrata uprawnień sędziowskich 

 1. Uprawnienia sędziego polskich tańców nadaje, zawiesza i odbiera Prezydium PS CIOFF®  na wniosek Komisji ds. Tańców Polskich – w trybie i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Sędzią może zostać osoba pełnoletnia, niekarana, która spełnia wymagania kwalifikacyjne, zda egzamin sędziowski i odbędzie staż na co najmniej trzech  turniejach i podpisze deklarację sędziowską.
 3. Sędziom tańca polskiego przyznaje się 3 stopnie sędziowskie:
  • - sędziego eksperta
  • - sędziego konsultanta
  • - sędziego
 4. Awans z grupy sędziów do grupy sędziów konsultantów oraz z grupy sędziów konsultantów do grupy sędziów ekspertów, odbywa się na zasadzie doboru kandydatów. Sędziowie konsultanci i eksperci wybierają kandydatów pośród sędziów. Sędziowie eksperci wybierają kandydatów pośród sędziów konsultantów. Decyzje o nowych nominacjach sędziowskich, dotyczących grupy sędziów konsultantów i ekspertów podejmowane są z uwzględnieniem takich kryteriów jak: kwalifikacje, doświadczenie sędziowskie i instruktorskie, prowadzone zajęcia i wykłady na uczelniach i kursach instruktorskich, autorskie wydawnictwa i artykuły związane z tematyką polskich tańców narodowych, wkład pracy w tworzenie i rozwój formy towarzyskiej polskich tańców narodowych i inne.
 5. Wymagania kwalifikacyjne dla kandydata na sędziego:
  1. Co najmniej wykształcenie średnie i ukończony kurs instruktorski.
  2. Pięcioletni staż czynnego uczestnictwa w turniejach tańców polskich (udokumentowane zajęte miejsca w finałach najwyższej klasy w danej kategorii).
  3. Dopuszcza się zmniejszenie stażu do trzech lat w przypadku długoletniego uczestnictwa w zespole folklorystycznym, w którego programie tańczone są polskie tańce narodowe lub dziesięcioletniego doświadczenia w pracy instruktorskiej z prowadzeniem klubu tańców polskich, bądź szkolenia i prowadzenia (nadzór) par startujących w konkursach tańców polskich w ramach pracy zespołów folklorystycznych (udokumentowane miejsca zajęte przez te pary w finałach najwyższej klasy w danej kategorii).
  4. Praca na rzecz organizacji i promocji idei tańców polskich w regionach lub innych strukturach ruchu.
  5. Członkostwo (członek zwyczajny) w PS CIOFF®.
  6. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych kandydatów na sędziów stwierdza Kolegium Sędziowskie na podstawie świadectw, dyplomów, zaświadczeń oraz świadectw pracy.
 6. Sędziów obowiązuje przestrzeganie przepisów i regulaminów tańców polskich oraz uchwał i zarządzeń Komisji ds. Tańców Polskich i Prezydium PS CIOFF®.
 7. Sędziów obowiązuje bezstronność, odpowiedzialność i uczciwość w wykonywaniu swojej pracy.
 8. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu lub podjęcia przy wykonywaniu obowiązków sędziowskich decyzji sprzecznej z zasadami obowiązującymi w tańcach polskich lub nieuczestniczenia w szkoleniach sędziowskich Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® po zasięgnięciu opinii Kolegium Sędziowskiego, może nałożyć na sędziego, w zależności od wagi przewinienia następujące kary:
  • ostrzeżenie,
  • zawieszenie uprawnień sędziowskich na okres od 30 dni do 1 roku,
  • pozbawienie uprawnień sędziego.
 9. W terminie 14 dni od otrzymania decyzji o pozbawieniu uprawnień sędzia ma prawo odwołać się do Prezydium PS CIOFF®. Do czasu rozpatrzenia sprawy przez Prezydium PS CIOFF®  decyzja Komisji pozostaje w mocy.
 10. Uprawnienia Sędziego zostają zawieszone na okres, w którym nie jest on członkiem (zwyczajnym) PS CIOFF®.

 

 

Rozdział III

Zasady typowania sędziów i skrutinerów na turnieje

 

 1. W skład komisji sędziowskiej i skrutacyjnej turnieju wchodzić mogą jedynie sędziowie i skrutinerzy uprawnieni do pełnienia funkcji sędziego lub skrutinera w danym roku kalendarzowym.
 2. Warunkiem umieszczenia na „Liście Sędziów” na dany rok kalendarzowy  jest:
  1. obecność na wszystkich wykładach obowiązkowego szkolenia sędziowskiego.
  2. wniesienie opłat za:
   • szkolenie sędziowskie
   • składkę członka zwyczajnego PS CIOFF®
   • przedłużenie ważności posiadanych uprawnień sędziego (albo książeczka sędziowska albo licencja)
 3. (Usprawiedliwienia nieobecności na szkoleniu należy przedkładać do Kolegium Sędziowskiego najpóźniej w dniu szkolenia. Usprawiedliwienie nieobecności nie zwalnia z obowiązku opłaty za szkolenie sędziowskie na dany rok).
 4. W skład komisji sędziowskiej turnieju wchodzi następująca ilość sędziów:
  1. w Mistrzostwach Polski w Tańcach Polskich, w Mistrzostwach Polski w Karach Mazurowych, - min. 8 sędziów (w tym sędzia skrutiner).
  2. w turniejach ogólnopolskich – min. 6 sędziów (w tym sędzia skrutiner).
  3. w turniejach regionalnych – min. 6 sędziów  (w tym sędzia skrutiner).
 5. Skład komisji sędziowskich turniejów ustala się wg następujących zasad:
  1. w Mistrzostwach Polski – skład sędziowski ustala Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF®,
  2. w Turniejach  Ogólnopolskich – min. 1 sędzia ekspert, min. 1 sędzia konsultant,  min. 1 sędzia  + sędzia skrutiner,
  3. w Turniejach Regionalnych –  6 sędziów (w tym sędzia skrutiner), funkcję sędziego głównego moze pełnić sędzia konsultant.
  4. w przypadku braku możliwości uczestnictwa sędziego konsultanta można powołać sędziego eksperta.
  5. w przypadku braku możliwości uczestnictwa sędziego można powołać sędziego konsultanta lub sędziego eksperta.
 6. Sędzią Głównym komisji sędziowskiej powinien być zawsze sędzia o najwyższej kategorii sędziowskiej w danej komisji.
 7. Składy komisji sędziowskich (z wytypowaniem Sędziego Głównego) na Turniejach ustala Organizator Turnieju. Muszą być one zweryfikowane przez Kolegium Sędziowskie.

  

Rozdział IV

Zadania Sędziego Głównego w pracach Komisji Sędziowskiej Turnieju

 

  1. Sędzia Główny jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg pracy komisji sędziowskiej turnieju, którą  reprezentuje wobec organizatora i uczestników turnieju.
  2. Do zadań Sędziego Głównego należy przede wszystkim:
   1. przeprowadzenie narady sędziowskiej przed turniejem, w której uczestniczą wszyscy sędziowie turnieju i sędzia skrutiner,
   2. decydowanie o ilości i liczebności grup w rundach przedfinałowych, kontrolowanie czasu prezentacji, zgodności liczby par na parkiecie, zejścia par, dogrywek, ilości i czasu  przerw itd.
   3. rozstrzyganie spornych kwestii dotyczących form oceniania i typowania par tanecznych.

Rozdział V

Prawa i obowiązki sędziego w pracach Komisji Sędziowskiej Turnieju

 

   1. Sędzia uczestniczący w pracach komisji sędziowskiej turnieju ma obowiązek:
    1. zgłoszenia swego przybycia organizatorowi turnieju najpóźniej na 2 godziny przed rozpoczęciem imprezy, o ile organizator nie postanowi inaczej,
    2. uczestniczenia w naradzie sędziowskiej przed rozpoczęciem turnieju, w trakcie której zapoznaje się z planowanym jego przebiegiem, dokumentacją sędziowską oraz techniczną stroną pracy komisji sędziowskiej turnieju,
    3. starannego wypełniania funkcji sędziego zgodnie z etyką i odpowiedzialnością za stawiane oceny,
    4. uczestniczenia w turnieju aż do jego całkowitego zakończenia.
   2. W trakcie sędziowania sędzia ma prawo opuścić wyznaczone miejsce jedynie w celu lepszej możliwości oceny par tanecznych.
   3. Sędzia ma prawo wnioskować do sędziego głównego o 5 minutową przerwę w trakcie trwania turnieju.
   4. Sędzia nie łączy funkcji sędziego i opiekuna par na turniejach.
   5. Sędzia nie udziela rad i nie interpretuje prezentacji w trakcie trwania turnieju.
   6. Sędziego obowiązuje na turniejach strój wizytowy.
   7. W sytuacjach wyjątkowych (choroba) sędzia o swojej nieobecności na turnieju informuje natychmiast Przewodniczącego Kolegium Sędziowskiego.
   8. Za nieusprawiedliwione niestawienie się na przyjętym turnieju grozi kara zawieszenia uprawnień sędziowskich.

Rozdział VI

Obowiązki Sędziego Skrutinera w pracach Komisji Sędziowskiej skrutacyjnej turnieju

 

 1. Sędzia skrutiner uczestniczący w pracach komisji skrutacyjnej turnieju ma obowiązek:
  1. przygotowania struktury turnieju przed turniejem z dokumentów otrzymanych od organizatora dotyczących sędziów oraz par,
  2. poprowadzenia pracy w sposób zapewniający najsprawniejszy przebieg turnieju,
  3. zgłoszenia swego przybycia organizatorowi turnieju najpóźniej 2 godziny przed imprezą, o ile organizator nie postanowi inaczej,
  4. przeprowadzenia konsultacji z Sędzią Głównym turnieju na temat zasad pracy komisji sędziowskiej turnieju i swojej,
  5. uczestniczenia w naradzie sędziowskiej przed turniejem,
  6. dopilnowania wydrukowania kompletu kart sędziowskich i skrutacyjnych przy pomocy programu „angielski skating system”,
  7. w trakcie pracy w komisji skrutacyjnej obliczania wyników poszczególnych rund w turnieju zgodnie z obowiązującymi systemami postępowania skrutinerskiego w turniejach tanecznych i odpowiadania za prawidłowość obliczeń wyników turnieju,
  8. nadzorowania i pilnowania osób odpowiedzialnych za zebranie kart sędziowskich po każdym tańcu,
  9. wysyłania wyników do administratora strony internetowej w ciągu 7 dni od zakończenia turnieju.
 2. Sędzia skrutiner ma obowiązek nie ujawniać arkuszy zbiorczych do zakończenia finałów  w danym bloku turnieju.
 3. W sytuacjach wyjątkowych (choroba) sędzia skrutiner o swojej nieobecności na turnieju informuje natychmiast Przewodniczącego Kolegium Sędziowskiego.
 4. Sędzia skrutiner ma obowiązek znalezienia zastępstwa na swoje miejsce i uzgodnieniu kandydatury z Przewodniczącym Kolegium Sędziowskiego.
 5. Sędzia skrutiner prowadzi dokumentację klasową i rankingową.
 6. Sędzia skrutiner dokonuje wpisów do książeczek startowych zgodnych z końcowymi wynikami w poszczególnych kategoriach wiekowych.

 

Rozdział VII

Zasady oceniania par tanecznych w turnieju

 

 1. W kategorii pierwszej sędziowanie jest niejawne tzn. nie są podawane oceny do wiadomości publicznej.
 2. W rundach przedfinałowych sędziowie turnieju za pomocą symbolu „X” typują pary taneczne do następnej rundy. Do dalszej rundy przechodzą pary z największą ilością typowań. Ilość typowań „X” od poszczególnych sędziów w każdym tańcu musi być równa ilości par, które mają uczestniczyć w następnej rundzie.
 3. pary przekraczające repertuar nie powinny być typowane do następnej rundy, a w finale powinny być sędziowane na ostatnim miejscu.
 4. Sędzia Główny ma obowiązek ogłosić ten fakt przed ogłoszeniem wyników danej kategorii, jeżeli dyskwalifikacja nastąpiła w finale.
 5. O liczbie par typowanych do następnej rundy decyduje sędzia główny turnieju kierując się systemem 48-24-12-6. Do następnej rundy sędziowie typują nie mniej niż 50% par. W rundzie finałowej powinno uczestniczyć maksymalnie 6 par.
 6. W przypadku par – remisujących o wejście do następnej rundy – Sędzia Główny może zarządzić rundę dodatkową dla remisujących par, ocenianą w systemie typowań par tanecznych na miejsca w wylosowanym przez uczestników dodatkowej rundy tańcu.
 7. W rundzie finałowej obowiązuje ocenianie przez typowanie par tanecznych na miejsca w każdym tańcu.
 8. Sposób obliczania wyników turnieju określa angielski Skating System.
 9. Na parkiecie obowiązuje tzw. pierwszy kierunek tańczenia/przeciwny do ruchu wskazówek zegara/oraz zasada „pozwól także tańczyć innym”. Para, która nie uważa w tańcu i doganiając inną parę, tańczącą w pierwszym kierunku, spowoduje kolizję-może być gorzej oceniona przez sędziów.
 10. Para, która po dwukrotnym wywołaniu przez prowadzącego turniej nie zgłosi się na parkiet, nie będzie oceniana w tym tańcu (w finale otrzymuje ostatnie miejsce).
 11. Para, która z uzasadnionego powodu przerwie swoją prezentację po upływie połowy czasu jego trwania jest oceniana. (W przypadkach wątpliwych decyduje Sędzia Główny).
 12. Czas prezentacji tańca trwa około 2 minut.
 13. Upadek pary wynikający z przypadku losowego nie będzie powodem obniżenia oceny.
 14. Rozłączenie wykonawców w trakcie tańca może trwać, nie dłużej niż osiem taktów; rozłączenie wynikające z wykonania figury parowej np. „porębiańskiej” lub „starokrakowskiej” nie wlicza się do tego ograniczenia.

Rozdział VIII

Zasady wynagradzania sędziów i skrutinerów

 

 1. Zasady wynagradzania sędziów i skrutinerów ustala organizator turnieju i podaje w zaproszeniu na turniej wraz z regulaminem turnieju.
 2. Czas pracy sędziego w komisji sędziowskiej turnieju jest liczony od momentu rozpoczęcia narady przed turniejem do momentu zakończenia turnieju.
 3. Sędzia Główny otrzymuje wynagrodzenie podwyższone o 20%, a sędzia skrutiner równe wynagrodzeniu pozostałych sędziów.

 

Rozdział IX

Kolegium Sędziowskie

 

 1. Kolegium Sędziowskie koordynuje całokształtałt spraw sędziowskich i dba o prawidłowe i zgodne z zasadami etyki wypełnianie obowiązków sędziowskich.
 2. Kolegium Sędziowskie składa się z 5 sędziów i wybierane jest spośród wszystkich sędziów obecnych na spotkaniu wyborczym. Ilość sędziów uprawniona do wyboru Kolegium Sędziowskiego nie może być mniejsza niż 50% wszystkich sędziów.
 3. Kolegium ze swojego grona wybiera przewodniczącego.
 4. Do zadań Kolegium Sędziowskiego należy:
  1. prowadzenie dokumentacji sędziowskiej, w tym rejestru sędziów,
  2. planowanie i organizacja szkoleń sędziowskich, seminariów i konferencji,
  3. opiniowanie, na podstawie złożonych dokumentów, kandydatów na sędziów,
  4. współpraca z Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® przy organizacji egzaminów i stażów sędziowskich, opracowywania tematów szkoleń i innych ważnych spraw dotyczących ruchu tańców polskich,
  5. konsultowanie zgodności składu sędziowskiego z wymogami regulaminowymi na turniejach tańców polskich,
  6. opracowywanie sprawozdań z działalności i wniosków z organizowanych szkoleń sędziowskich.
 5. Kolegium Sędziowskie może wnioskować do Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich o nagradzanie lub karanie sędziów.
 6. Przewodniczący Kolegium Sędziowskiego podaje do wiadomości sędziów zaproszenie do udziału w pracach jury na dany rok do 15 grudnia roku poprzedzającego.
 7. Kadencja Kolegium Sędziowskiego trwa 4 lata.

Rozdział X

Obowiązki Organizatora w stosunku do sędziów

 

 1. Organizator konkursu powierza ocenę par tanecznych Komisji Sędziowskiej.
 2. Organizator konkursu zobligowany jest do przesyłania obsady sędziowskiej turnieju na adres e-mailowy Przewodniczącemu Kolegium Sędziowskiego najpóźniej do końca września roku poprzedzającego sezon taneczny.
 3. Do obliczania głosów Komisji Sędziowskiej i przydziału miejsc w każdym konkursie tańców polskich przyjęto angielski Skating System. Obliczenia te prowadzi sędzia skrutiner z wykorzystaniem aparatury obliczeniowej lub metodą tradycyjną. Za zapewnienie obu tych możliwości odpowiada organizator angażujący sędziego skrutinera.
 4. Organizator dostarcza sędziemu skrutinerowi kompletne listy startowe najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem turnieju. Zmiany w listach startowych wynikające z przyczyn od organizatora niezależnych należy przedstawić sędziemu skrutinerowi nie później niż na godzinę przed rozpoczęciem turnieju. (Zaleca się organizatorom wcześniejsze przeprowadzenie losowania numerów startowych tak, aby nie dokonywać tego w dniu rozpoczęcia konkursu).
 5. Stanowiska Komisji Sędziowskiej powinny znajdować się na obrzeżu parkietu. Natomiast stanowisko sędziego skrutinera powinno być tak usytuowane, aby było trudno dostępne dla osób nie związanych z obliczaniem wyników konkursu.
 6. Wyniki eliminacji mają być ogłaszane tuż przed rozpoczęciem kolejnej rundy przez prowadzącego turniej.
 7. Sędziowie mają prawo do pomocy, ochrony i pomocy medycznej ze strony organizatora zawodów zarówno w czasie pełnienia obowiązków sędziowskich jak i bezpośrednio po zawodach.
 8. Organizator ma obowiązek zapewnienia sędziom podczas trwania turnieju – wyżywienia i zakwaterowania (w miarę możliwości w hotelu innym niż uczestnicy).
 9. Organizator zapewnia sędziom wynagrodzenie zgodnie z ustaleniami z Kolegium Sędziowskim i niniejszym regulaminem. Rozliczenia finansowe mają nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zakończenia turnieju.  

Rozdział XI

Licencja sędziowska

  1. Sędzia Tańców Polskich zobowiązany jest do posiadania licencji sędziowskiej na dany rok/sezon
  2. Warunkiem uzyskania licencji sędziego jest złożenie wniosku do Kolegium Sędziowskiego do dnia 31 sierpnia br. (formularz* na stronie Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF®) zawierającego:
   • imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,
   • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
   • oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającego pełnienie funkcji sędziego tańców polskich
   • zaświadczenie o dokonaniu „składki sędziowskiej” na konto: PS CIOFF® z dopiskiem : ...składka sędziowska na rok : …
  3. O wysokości kwoty składki sędziowskiej z tytułu licencji za dany rok / sezon decyduje Kolegium Sędziowskie.
  4. Lista sędziów posiadających licencję sędziowską na dany rok / sezon publikowana będzie na stronach internetowych Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® do dnia 10 września 2019r.

Rozdział XII  

Postanowienia końcowe

 

    1. W przypadkach nie ujętych niniejszymi przepisami każdorazowo decyduje Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF®.
    2. Skład komisji sędziowskiej oceniającej daną kategorię wiekową nie może ulec zmianie w trakcie trwania  turnieju, z wyjątkiem nagłej choroby lub bardzo ważnej przyczyny losowej.
    3. Sędziowie mają prawo do składania do Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich wniosków dotyczących całokształtu zagadnień związanych z ruchem tańca polskiego w kraju oraz otrzymywania nieodpłatnie wszystkich materiałów informacyjno-szkoleniowych wydawanych przez Komisję, wchodzących w zakres ich zainteresowań sędziowskich/skrutinerskich.
    4. Uzupełnieniem niniejszych Przepisów Sędziowskich są:
     1. Skating System,
     2. Zasady oceniania w turniejach i Mistrzostwach Polski – kar mazurowych
     3. Systematyka kroków i figur tańców polskich,
     4. Regulaminy i uchwały dotyczące organizacji turniejów tanecznych,
     5. Przypisy dotyczące egzaminów sędziowskich.

Niniejsze Przepisy Sędziowskie stanowią tekst jednolity, aktualnie obowiązujących przepisów i obowiązują od dnia 18 kwietnia 2013r.


Deklaracja Sędziego Tańców Polskich

 

 

 

Ja ……………………………… deklaruję gotowość pełnienia obowiązków sędziego w trakcie turniejów tańca polskiego organizowanych pod patronatem Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF®.

 

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów i regulaminów sędziowskich oraz innych przepisów i uchwał Komisji ds. Tańców Polskich i Prezydium PS CIOFF®.

 

Mając świadomość etyczno-wychowawczego aspektu werdyktu sędziowskiego oraz obowiązującą sędziów bezstronność, odpowiedzialność i uczciwość w ocenie wykonawców zobowiązuje się pełnić obowiązek sędziego zgodnie z powyższymi zasadami oraz własną wiedzą i doświadczeniem.

 

 

 

 …………………………
Podpis sędziego

 

………………., dnia ……………