• Start
 • Regulamin Turniejów Tańców Polskich

Regulamin Turniejów Tańców Polskich

Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF®

I. PRZEPISY OGÓLNE

II. KATEGORIE WIEKOWE I REPERTUAR TAŃCÓW

III. KLASY TANECZNE

IV. PRZEPISY DOTYCZĄCE PAR TANECZNYCH V. SPOSÓB ROZGRYWANIA FINAŁÓW W KLASIE „A” KATEGORII V i VI

VI. SPOSÓB ROZGRYWANIA FINAŁÓW W KLASIE „S” KATEGORII V

VII. SĘDZIOWANIE TURNIEJÓW TAŃCÓW POLSKICH .

VIII SĘDZIOWANIE MISTRZOSTW POLSKI W TAŃCACH POLSKICH

IX. KRYTERIA OCEN

X. FORMUŁA OTWARTA

XI. DOWOLNA KOMPOZYCJA TAŃCÓW POLSKICH

XII. ORGANIZACJA SALI, WIDOWNI, ZAPLECZA, BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

 1. Turnieje tańców polskich są formą popularyzacji wielowiekowej polskiej tradycji tanecznej. Do możliwie pełnej realizacji tego celu zobowiązany jest każdy organizator turnieju.
 2. Dla podkreślenia związku tej tradycji z polską tożsamością narodową, rozpoczęcie wszystkich turniejów o wymiarze ogólnopolskim przewiduje:
  • uroczystego poloneza z udziałem wszystkich par,
  • odegranie hymnu narodowego
  • wywieszenie lub wciągnięcie na maszt flag:
   • narodowej,
   • CIOFF®,
   • Komisji ds. Tańców Polskich,- Unii Europejskiej.
 1. Prawo startu w turniejach tańców polskich organizowanych pod patronatem PS CIOFF® mają wszyscy, którzy podporządkują się ogłoszonym w tym zakresie wymogom regulaminowym i organizacyjnym.
 2. Organizatorem turnieju tańców polskich może być osoba prawna, która:
  • podejmie się organizacji takiej imprezy w oparciu o przepisy wydane przez Komisję ds. Tańców Polskich PS CIOFF®.
  • podpisze właściwe porozumienie z Polską Sekcją CIOFF® dotyczące zasad organizacji turniejów tańców polskich wymaganych przez PS CIOFF®.
  • uzgodni termin organizowanej imprezy z Komisją ds. Tańców Polskich PS CIOFF® i zgłosi ją do końca września roku poprzedzającego na specjalnym formularzu dostępnym w witrynie internetowej Komisji.
  • Respektowanie tych przepisów jest warunkiem uzyskania patronatu PS CIOFF® nad organizowanym konkursem.
 3. Konkursy mogą być przeprowadzane we wszystkich kategoriach wiekowych lub tylko w niektórych, wybranych przez organizatora.
 4. Turnieje tańców polskich dla par tanecznych mogą być organizowane jako „turnieje ogólnopolskie”, które charakteryzuje:
  • Możliwość zdobywania przez pary punktów rankingowych i klasowych.
  • Czas trwania – dwa (2) dni.
  • Parkiet do tańczenia o wymiarach około 12x18 m.
  • Minimum sześcioosobowy skład sędziowski (w tym sędzia skrutiner).
 5. Turnieje tańców polskich dla par tanecznych mogą być organizowane jako „turnieje regionalne” (z możliwością udziału par tanecznych z całej Polski), które charakteryzuje:
  • Brak możliwości zdobywania punktów rankingowych i klasowych.
  • Możliwość skrócenia czasu trwania turnieju.
  • Parkiet do tańca o wymiarach około 12x18 m.
  • Minimum sześcioosobowy skład sędziowski (w tym sędzia skrutiner).
 6. Zaleca się konsultowanie ramowych programów obu rodzajów konkursów z Komisją ds. Tańców Polskich.
 7. Organizator „turnieju ogólnopolskiego” realizowanego po raz pierwszy, może otrzymać zgodę Komisji ds. Tańców Polskich na jego realizację po przedstawieniu pisemnego uzasadnienia gwarantującego właściwy poziom merytoryczny i organizacyjny imprezy. Gwarantem realizacji powyższych zapewnień może być członek Komisji ds. Tańców Polskich posiadający doświadczenie w organizacji turniejów tańców polskich i zaproszony przez organizatora do konsultowania przygotowań do tego konkursu.

Rozdział II

Kategorie wiekowe i repertuar tańców

Ustala się następujące kategorie wiekowe:

Kategoria I

 

7 - 9 lat - polka, krakowiak

Kategoria II

 

10 - 12 lat - polka, krakowiak

Kategoria III

 

13 - 15 lat - polka, krakowiak, oberek

Kategoria IV

 

16 - 18 lat - krakowiak, oberek, kujawiak, mazur

Kategoria V

 

19 - 26 lat - krakowiak, oberek, kujawiak, mazur, (kat. VS + dowolna     kompozycja)

Kategoria VI

 

27 - 39 lat - kujawiak, mazur, oberek

Kategoria VII

 

40 lat - 54 lat - kujawiak, mazur

Kategoria VIII

 

55 lat i powyżej - kujawiak, mazur

 1. O przydzieleniu do II, III, IV, V kategorii decyduje wiek osoby starszej w parze.
 2. Prawo startu w kategorii I mają pary, w których obie osoby mieszczą się w przedziale wiekowym 7 - 9 lat.
 3. Prawo startu w kategorii VI mają pary, w których:
  • co najmniej jedna z osób mieści się w przedziale wiekowym 27 - 39 lat,
  • druga osoba (spoza przedziału wiekowego 27-39 lat) nie może być młodsza niż 19 lat.
 4. Prawo startu w kategorii VII mają pary, w których:
  • co najmniej jedna z osób mieści się w przedziale wiekowym 40-54 lata,
  • druga osoba (spoza przedziału wiekowego 40-54 lata) nie może być młodsza niż 27 lat.
 5. Prawo startu w kategorii VIII mają pary, w których:
  • co najmniej jedna z osób mieści się w przedziale wiekowym 55+ lata,
  • druga osoba (spoza przedziału wiekowego 55+ lata) nie może być młodsza niż 40 lat.
 6. Wiek tańczącego wyznacza rok urodzenia.

Rozdział III

Klasy taneczne

 1. Pary rywalizują w następujących klasach:
  • w kategorii I kategoria bezklasowa
  • w kategorii II klasa A, B, C
  • w kategorii III klasa A, B, C
  • w kategorii IV klasa A, B
  • w kategorii V klasa S, A, B
  • w kategorii VI klasa A, Hobby
  • w kategorii VII klasa A, Hobby
  • w kategorii VIII kategoria bezklasowa

Rozdział IV

Przepisy dotyczące par tanecznych

 1. Czas prezentacji w każdym tańcu wynosi około 2 minut.
 2. Na parkiecie obowiązuje tzw. pierwszy kierunek tańczenia (przeciwny do ruchu wskazówek zegara) oraz zasada "pozwól także tańczyć innym". Para, która nie uważa w tańcu i doganiając inną parę, tańczącą w pierwszym kierunku, spowoduje kolizję będzie gorzej oceniona przez sędziów.
 3. Para, która po dwukrotnym wywołaniu przez prowadzącego turniej nie zgłosi się na parkiet, nie będzie oceniana w tym tańcu (w finale otrzymuje ostatnie miejsce).
 4. Para która z uzasadnionego powodu przerwie swoją prezentację po upływie połowy czasu jego trwania jest oceniana. W przypadkach wątpliwych decyduje sędzia główny.
 5. Upadek pary wynikający z przypadku losowego nie będzie powodem obniżenia oceny.
 6. Odpowiedzialność za zaszeregowanie do właściwej kategorii ponosi para i jej instruktor. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zaszeregowaniu do właściwej kategorii, para zostanie zdyskwalifikowana.
 7. Każdy tańczący w turniejach tańców polskich posiada książeczkę startową, w której zamieszczane są informacje dotyczące kariery zawodniczej.
 8. Zmianę kategorii i współpartnera instruktor odnotowuje w widoczny sposób w książeczce startowej.
 9. Wszystkie pary biorące udział w rywalizacji tanecznej na turnieju tańców polskich są zobligowane do uczestniczenia we wszystkich oficjalnych punktach imprezy, tj.:
  • czynne uczestnictwo w uroczystości otwarcia turnieju, w tym również w polonezie prezentującym uczestników turnieju,
  • rywalizacja taneczna,
  • uroczystość ogłoszenia wyników i rozdania nagród.
 10. Oficjalny instruktor (opiekun) zespołu lub pary ma obowiązek weryfikacji (u organizatora turnieju), zgłoszenia uczestnictwa par (pary) do turnieju, do wieczora dnia poprzedzającego turniej.

Rozdział V

Sposób rozgrywania finałów w klasie „A” kategorii IV i V

 1. Każda z par finałowych rozpoczyna rywalizację od 64-taktowego popisu solowego w krakowiaku, oberku, mazurze lub 32-taktowego popisu w kujawiaku.

Na każdym turnieju jest to jeden z tańców, wcześniej wyznaczonych dla każdej kategorii.

 1. Wyboru tańców oraz ich przypisania do turniejów rozgrywanych każdego roku dokonuje Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF®.
 2. Muzykę do samodzielnej prezentacji finałowej wybiera każda para indywidualnie przez wskazanie numeru utworu muzycznego z przygotowanej przez Komisję ds. Tańców Polskich PS CIOFF® muzyki .
 3. Numeracja melodii:
  • nr 1 – 4 krakowiaki,
  • nr 5 – 8 kujawiaki,
  • nr 9 – 12 mazury,
  • nr 17-20 oberki.
 4. Pary prezentują się na parkiecie we wcześniej wylosowanej przez komputer kolejności.
 5. Sędziowie oceniają powyższe prezentacje na miejsca od 1 do 6. Oceny odczytuje prowadzący turniej po występie ostatniej z par finałowych.
 6. Po prezentacjach pojedynczych par następują tańce przewidziane regulaminem każdej kategorii.

Rozdział VI

Sposób rozgrywania finałów w klasie „S” kategorii V

 1. Każda z par finałowych rozpoczyna rywalizację od popisu solowego, będącego kompozycją opartą na jednym z polskich tańców narodowych. Wyboru tańca dokonuje instruktor wraz z parą.
 2. Czas prezentacji nie może być krótszy niż 1,5 minuty i nie może przekroczyć 2,5 minuty.
 3. Muzykę do samodzielnej prezentacji finałowej każda para dobiera lub przygotowuje indywidualnie. Muzyka musi być inspirowania polskimi tańcami narodowymi.
 4. Podczas prezentacji dopuszcza się wykorzystanie innych technik tanecznych przy jednoczesnym zachowaniu stylu i charakteru prezentowanego tańca narodowego.
 5. Podczas prezentacji dopuszcza się wykorzystanie rekwizytu.
 6. Instruktor pary zobowiązany jest przekazać plik muzyczny do prezentacji finałowej organizatorowi turnieju drogą mailową (pod wskazany przez organizatora adres) nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem konkursu.
 7. Pary prezentują się na parkiecie we wcześniej wylosowanej przez komputer kolejności.
 8. Sędziowie oceniają prezentacje na miejsca od 1-6.

Ocenę odczytuje prowadzący turniej po występie ostatniej z finałowych par.

 1. Prezentacja pary odbywa się w strojach dowolnych.
 2. Prezentacja odbywa się przodem do widowni.
 3. Po prezentacji pojedynczych par następują tańce przewidziane regulaminem kategorii V.

 

Rozdział VII

Sędziowanie Turniejów Tańców Polskich

 1. Organizator ogólnopolskiego konkursu powierza ocenę par tanecznych zespołowi jurorów wybranych z grona sędziów certyfikowanych przez PS CIOFF® składających się z minimum 5 sędziów oceniających i sędziego skrutinera.
 2. Organizator regionalnego konkursu powierza ocenę par tanecznych zespołowi jurorów wybranych z grona sędziów certyfikowanych przez PS CIOFF® składających się z minimum 5 sędziów oceniających. Sędzią głównym może być sędzia Konsultant.
 3. W każdym składzie jury ogólnopolskiego konkursu winien być zaangażowany minimum jeden sędzia ekspert (sprawujący funkcję sędziego głównego turnieju), minimum jeden sędzia konsultant oraz minimum jeden sędzia. W przypadku braku możliwości uczestnictwa sędziego konsultanta można powołać sędziego eksperta. W przypadku braku możliwości uczestnictwa sędziego można powołać sędziego eksperta lub konsultanta.
 4. Do obliczania głosów jurorów i przydziału miejsc w każdym konkursie tańców polskich przyjęto angielski Skating System. Obliczenia te prowadzi sędzia skrutiner z wykorzystaniem aparatury obliczeniowej lub metodą tradycyjną. Za zapewnienie odpowiednich warunków do przeprowadzenia obowiązujących go czynności odpowiada organizator.
 5. Organizator dostarcza sędziemu skrutinerowi kompletne listy startowe najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem turnieju. Zmiany w listach startowych wynikające z przyczyn od organizatora niezależnych należy przedstawić sędziemu skrutinerowi nie później niż na godzinę przed rozpoczęciem turnieju.
 6. O zajęciu miejsca od siódmego do końca listy, decyduje ilość wskazań typujących parę do wyższej rundy.
 7. W kategorii pierwszej sędziowanie w finale jest niejawne.
 8. Wyniki eliminacji mają być ogłaszane tuż przed rozpoczęciem kolejnej rundy przez prowadzącego turniej.
 9. Wyniki finałów mogą być udostępniane, przed oficjalnym ich ogłoszeniem, tylko sędziemu głównemu (bez prawa ich rozpowszechniania) i dyrektorowi konkursu (także bez prawa ich rozpowszechniania) w celu przygotowania nagród i dyplomów.
 10. Stanowisko sędziego skrutinera powinno być usytuowane blisko stanowiska sędziego głównego oraz trudno dostępne dla osób nie związanych z obliczaniem wyników konkursu.

Rozdział VIII

Sędziowanie Mistrzostw Polski w Tańcach Polskich

 1. Mistrzostwa Polski w Tańcach Polskich odbywające się pod patronatem PS CIOFF ® są oficjalną uroczystością uczestników, sędziów i instruktorów tańców polskich.
 2. Sędziowanie w Mistrzostwach Polski jest najwyższym zaszczytem dla sędziego tańców polskich.
 3. Sędziowanie Mistrzostw Polski jest nieodpłatne .
 4. Organizator Mistrzostw Polski zapewnia sędziom pobyt i wyżywienie.
 5. Każdy sędzia, aktywny w danym sezonie tanecznym, otrzyma od organizatora Mistrzostw Polski zaproszenie do udziału w pracach komisji sędziowskiej.
 6. Sędziowanie odbywa się w ubiorach wizytowych, adekwatnych do wyjątkowo uroczystego charakteru wydarzenia.
 7. Zasady doboru sędziów do składu jury:
  • w składach komisji sędziowskich Mistrzostw Polski w Tańcach Polskich uczestniczą wszyscy aktywni sędziowie w danym sezonie tanecznym, którzy przyjmą zaproszenie organizatora do pełnienia funkcji sędziego podczas Mistrzostw Polski oraz sędzia skrutiner,
  • w składzie komisji sędziowskiej Mistrzostw Polski uczestniczy min.10 sędziów (w tym sędzia skrutiner); skład sędziowski, w drodze losowania, ustala Organizator Mistrzostw, przydzielając do każdej kategorii tanecznej min. 9-osobowy zespół sędziów oceniających (sędzia główny, dwóch sędziów ekspertów, dwóch sędziów konsultantów i czterech sędziów) oraz sędziego skrutinera.

Sędzia główny i sędzia skrutnier pełnią stałą funkcję podczas całości trwania Mistrzostw Polski, a ich wyboru dokonuje organizator Mistrzostw.

 

Rozdział IX

Kryteria ocen

 1. Ocena par tanecznych dokonywana jest wg. kryteriów ustalonych i zatwierdzonych przez Komisję ds. Tańców Polskich PS CIOFF®.

KRYTERIUM I

Muzykalność- rozumiana jako wrażliwość na elementy składowe muzyki takie jak: rytm, metrum, tempo, dynamika, budowa formalna utworu muzycznego, a także zdolność emocjonalnego przeżywania muzyki.

Kryterium to dotyczy głównie wrażliwości na: następstwo dźwięków w czasie, wyczuwanie naturalnych akcentów w rytmicznym przebiegu utworu (szczególnie tzw. "mocnej" części taktu), tempo i jego zmiany, zjawiska dotyczące głośności dźwięków oraz na budowę formalną utworu muzycznego.

Wymienioną w tym kryterium "zdolność emocjonalnego przeżywania muzyki" należy rozumieć jako zdolność do reakcji uczuciowej (emocjonalnej) zarówno na elementy jak i na struktury muzyczne. Jest ona uważana za podstawowy składnik tak trudnej do zdefiniowania muzykalności.

Od czasów starożytnych treść muzyki odbierana jest, w najprostszym tego słowa znaczeniu, jako uczucia, emocje, nastroje. Już Arystoteles twierdził, że kiedy spostrzegamy za pomocą ucha rytm i melodię zmienia się nasz stan duchowy. Taka zdolność reakcji uczuciowych towarzyszy bądź towarzyszyć powinna dzisiejszym odbiorcom muzyki, w tym wykonawcom tańców polskich na konkursach.

 KRYTERIUM II

Styl i charakter tańca tzn. właściwy dla określonego tańca zespół względnie stałych cech charakterystycznych dotyczących jego wykonania, sposobu zachowania się w tańcu i sposobu wyrażania emocji ukształtowanych przez tradycję, estetyczne tendencje różnych epok oraz indywidualne predyspozycje wykonawców.

Styl i charakter tańca określa głównie forma tańca (zewnętrzny kształt) dotycząca techniki wykonawczej oraz treści wyrazowe i emocjonalne związane z osobowością wykonawców. Kształtował się na skutek oddziaływania wielorakich czynników. Zależał od epoki, w której się taniec rozwijał i od funkcji społecznej jaką w tej epoce pełnił. Znajdują w nim odbicie treści ideowe i emocjonalne społeczeństw, ich charakter, temperament i obyczaje. Zmieniająca się rzeczywistość poddawała go stałym przemianom. Wykonawcy i nauczyciele wnosili swój wkład w formowanie stylu. Za ich pośrednictwem epoka odciskała swoje piętno. To oni przełamując tradycyjne normy, tworzyli nowości dotyczące treści i techniki wykonania. Stawali się autorami form rozwojowych, które po procesie akceptacji społecznej przeradzały się w charakterystyczne.

 KRYTERIUM III

Technika taneczna rozumiana jako prawidłowy sposób wykonywania tańca. Prawidłowość wykonawcza dotyczy głównie kroków, ozdobników i figur oraz stopnia automatyzacji prezentowanego ruchu.

Dobra technika to wykonanie tańca w sposób racjonalny, efektywny i przy najmniejszym nakładzie energii. Przez efektywność w przypadku tańców polskich należy rozumieć ruch możliwie bliski wytyczonego wzorca. Wzorcem i celem, który zamierzają osiągnąć bądź zbliżyć się do niego pary taneczne, są ustalenia Rady Ekspertów ds. Folkloru Ministerstwa Kultury i Sztuki ogłoszone w roku 1989. Określają one całą systematykę polskich tańców narodowych oraz sposób wykonywania zawartych w tej systematyce treści. Dostarczają wykonawcom informacji o poprawnym przebiegu ruchu tanecznego w przestrzeni, jego kierunku i obszerności, proporcjach poszczególnych części względem siebie, ustawieniu sylwetki tańczącego w przestrzeni i względem współpartnera, odniesieniu tego wszystkiego do rytmu akompaniamentu muzycznego itp.

Zwrot "stopień automatyzacji prezentowanego ruchu" związany jest z pojęciem "nawyku ruchowego" czyli umiejętności ruchowej nabytej w trakcie uczenia się motorycznego, która przybrała postać stałej reakcji ruchowej. Stałej reakcji ruchowej czyli czynności ruchowej wykonywanej przy każdym powtórzeniu tak samo lub prawie tak samo i z minimalnym wydatkiem energii. Im wyższy poziom automatyzacji nawyku ruchowego, tym większa dokładność każdego powtórzenia czynności ruchowej. Kolejne powtórzenia jakiegoś aktu ruchowego są identyczne albo prawie identyczne.

 KRYTERIUM IV

Ogólny wyraz artystyczny rozumiany jako zdolność i umiejętność takiego zaprezentowania tańca, które w oparciu o odpowiednio wysoką lub mistrzowską technikę taneczną zamierza sprostać lub spełnia wymogi sztuki - piękna, harmonii, estetyki. Wykonawcy tańców polskich wykorzystując swoje uzdolnienia a także umiejętności taneczne nabyte w procesie uczenia się osiągają określony poziom techniki tanecznej ("odpowiednio wysoki lub mistrzowski"). Zbudowana na bazie techniki strona wyrazowa tańca nabiera kształtu wypowiedzi artystycznej wywołującej pozytywne stany emocjonalne u widza, a także u oceniającego taniec sędziego. Wartości artystyczne takiej prezentacji tanecznej są bardziej lub mniej dostrzegalne i albo

"zamierzają sprostać wymogom sztuki" albo "spełniają wymogi sztuki". Wymogi sztuki w potocznym tego słowa znaczeniu wyznaczają: piękno - rozumiane jako zespół cech, które sprawiają, że program się podoba, budzi zachwyt; harmonia - rozumiana jako współgranie, porządek i ład wszystkich elementów prezentacji; estetyka - dotycząca aspektów estetycznych przebiegu ruchu tanecznego, wyglądu wykonawców i ich ubioru.

KRYTERIUM V

Przestrzeganie repertuaru kroków, ozdobników i figur tanecznych w poszczególnych tańcach i kategoriach. Nieprzestrzeganie repertuaru skutkuje obniżeniem oceny za wykonanie tańca lub brakiem promocji do kolejnej rundy konkursu.

 1. Obowiązują następujące urangowania kryteriów ocen (ich kolejność świadczy o nadanej im ważności):
 • w kategoriach wiekowych I, II, III - muzykalność, repertuar (przestrzeganie kroków, ozdobników i figur przewidzianych dla poszczególnych kategorii), technika taneczna, styl i charakter tańca, ogólny wyraz artystyczny.
 • w kategoriach wiekowych IV, V, VI, VII, VIII- muzykalność, technika taneczna, styl i charakter tańca, ogólny wyraz artystyczny, repertuar.

Rozdział X

Formuła otwarta

 1. W przypadku braku przewidzianej regulaminem liczby par w klasach danej kategorii (minimum 3 pary w każdej klasie) dopuszcza się rozgrywanie turniejów w formule otwartej i wspólny start par posiadających różne klasy taneczne.
 2. W rywalizacji w formule otwartej nie będą przyznawane punkty rankingowe i klasowe o czym prowadzący turniej ma obowiązek poinformować pary i publiczność.

Rozdział XI

Dowolna Kompozycja Tańców Polskich

 1. W konkursach „Dowolna kompozycja tańców polskich” mogą brać udział pary taneczne kategorii piątej, szóstej i siódmej.
 2. Prezentacja musi odpowiadać następującym wymogom:
  • kompozycja dla jednej pary z wykorzystaniem maksimum trzech polskich tańców narodowych
  • czas trwania prezentacji od 2,5 do 3 minut
  • muzyka przygotowana we własnym zakresie.
 3. Ocena prezentacji odbywa się z wykorzystaniem SKATING Systemu.

Rozdział XII

Organizacja sali, widowni, zaplecza, bezpieczeństwo uczestników

 1. Konkursy tańców polskich powinny być organizowane tylko w salach spełniających wymogi organizacji imprez z udziałem publiczności.
 2. W pomieszczeniach tych oprócz miejsc dla widowni należy wytyczyć miejsce rywalizacji par tanecznych o wymiarach około 12x18 metrów.
 3. Wytyczone miejsce powinno mieć odpowiednią do tańczenia nawierzchnię oraz dodatkowe oświetlenie włączane w trakcie prezentacji tanecznych.
 4. Nagłośnienie powinno być tak przygotowane, aby zarówno tańczący jak i widzowie dobrze słyszeli muzykę. Należy dołożyć starań, aby maksymalnie zmniejszyć wszelkie zniekształcenia dźwięku objawiające się pogłosem lub odbiegającą od rzeczywistej barwą dźwięku.
 5. Wymiana par tanecznych (wchodzących na parkiet i schodzących z parkietu) powinna być sprawna i bezkolizyjna.
 6. Oczekujące na taniec pary winny dobrze słyszeć głos prowadzącego turniej i wyczytującego numery.
 7. Scenografia i dekoracja sali powinny być przemyślane i estetyczne.
 8. Szatnie powinny mieć odpowiednie do ilości uczestników powierzchnie a toalety i miejsca do mycia utrzymane w czystości przez cały czas trwania imprezy. W szatni wskazane jest zorganizowanie nadzoru nad pozostawionymi rzeczami.
 9. Na obrzeżu parkietu należy przygotować stoliki lub miejsca dla sędziów.
 10. 10.Stanowisko sędziego skrutinera powinno znajdować się blisko stanowiska sędziego głównego, a pomocnikowi skrutinera rozdającemu i zbierającemu karty sędziowskie, zapewnić trzeba krótką i bezkolizyjną drogę do sędziów.
 11. Przy stanowisku sędziego skrutinera należy zainstalować gniazdko elektryczne, z którego zasilana będzie aparatura obliczeniowa. Gniazdko to powinno być zasilane z innego źródła niż reflektory oświetleniowe.
 12. Dla obrad jury należy przygotować pokój w pobliżu sali tanecznej.
 13. Reklama imprezy powinna być na tyle efektywna, aby zaowocowała zgromadzeniem możliwie licznej widowni. Brak licznej widowni stawia pod znakiem zapytania realizację podstawowego celu konkursu - popularyzacji tańców polskich w szerszych kręgach społeczeństwa.
 14. Do obowiązków organizatora należy zabezpieczenie ochrony imprezy i jej uczestników zgodnie z aktualnymi przepisami.
 15. Organizator powinien zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością za nieszczęśliwe wypadki, wprowadzając do regulaminu turnieju obowiązek ubezpieczenia uczestników lub ubezpieczyć ich jako organizator.
 16. Organizator powinien zorganizować udzielenie pierwszej pomocy lekarskiej w trakcie turnieju, zabezpieczając dyżur lekarza (względnie pielęgniarki), albo zapewniając udzielenie pomocy przez miejscową przychodnię czy pogotowie lekarskie.

 

Niniejszy Regulamin  stanowi tekst jednolity aktualnie obowiązujących przepisów i obowiązuje od dnia 9 grudnia 2020 r.