• Start
 • Regulamin Turniejów Tańców Polskich

Regulamin Turniejów Tańców Polskich

Regulaminy wchodzą w życie od dnia 15 kwietnia 2013 r.

Spis rozdziałów

I - PRZEPISY OGÓLNE
II - KATEGORIE WIEKOWE I REPERTUAR TAŃCÓW
III - PRZEPISY DOTYCZĄCE PAR TANECZNYCH
IV - SPOSÓB ROZGRYWANIA FINAŁÓW W KLASIE „A” KATEGORII: IV, V
V - SĘDZIOWANIE TURNIEJU
VI - KRYTERIA OCEN
VII - FORMUŁA OPEN
IX - DOWOLNA KOMPOZYCJA TAŃCÓW POLSKICH
X - ORGANIZACJA SALI, WIDOWNI, ZAPLECZA, BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW.

I - PRZEPISY OGÓLNE

 1. Turnieje tańców polskich są formą popularyzacji wielowiekowej polskiej tradycji tanecznej. Do możliwie pełnej realizacji tego celu zobowiązany jest każdy organizator turnieju.
 2. Dla podkreślenia związku tej tradycji z polską tożsamością narodową, rozpoczęcie wszystkich turniejów o wymiarze ogólnopolskim przewiduje:
  • uroczystego poloneza z udziałem wszystkich par,
  • odegranie hymnu narodowego
  • wywieszenie lub wciągnięcie na maszt flag:
  1. narodowej
  2. CIOFF®
  3. Komisji ds. Tańców Polskich
  4. Unii Europejskiej.
 3. Prawo startu w turniejach tańców polskich organizowanych pod patronatem PS CIOFF® mają wszyscy, którzy podporządkują się ogłoszonym w tym zakresie wymogom regulaminowym i organizacyjnym.
 4. Organizatorem turnieju tańców polskich może być osoba prawna, która:
  • podejmie się organizacji takiej imprezy w oparciu o przepisy wydane przez Komisję ds. Tańców Polskich PS CIOFF®.
  • podpisze właściwe porozumienie z Polską Sekcją CIOFF® dotyczące zasad organizacji turniejów tańców polskich wymaganych przez PS CIOFF®.
  • uzgodni termin organizowanej imprezy z Komisją ds. Tańców Polskich PS CIOFF® i zgłosi ją do końca września roku poprzedzającego na specjalnym formularzu dostępnym w witrynie internetowej Komisji
  • Respektowanie tych przepisów jest warunkiem uzyskania patronatu PS CIOFF® nad organizowanym konkursem.
 5. Konkursy mogą być przeprowadzane we wszystkich kategoriach wiekowych lub tylko w niektórych, wybranych przez organizatora.
 6. Turnieje tańców polskich dla par tanecznych mogą być organizowane, jako „turnieje ogólnopolskie”, które charakteryzuje:
  • Możliwość zdobywania przez pary punktów rankingowych i klasowych
  • Czas trwania – dwa (2) dni
  • Parkiet do tańczenia o wymiarach około 12x18 m
  • Minimum sześcioosobowy skład sędziowski (w tym sędzia skrutiner)
  • Mogą być organizowane także, jako „turnieje regionalne” (z możliwością udziału par tanecznych z całej Polski), które charakteryzuje:
   • Brak możliwości zdobywania punktów rankingowych i klasowych
   • Możliwość skrócenia czasu trwania turnieju
   • Parkiet do tańca o wymiarach około 12x18 m
   • Minimum sześcioosobowy skład sędziowski (w tym sędzia skrutiner)
  • Zaleca się konsultowanie ramowych programów obu rodzajów konkursów z Komisją ds. Tańców Polskich.
 7. Organizator „turnieju ogólnopolskiego” realizowanego po raz pierwszy, może otrzymać zgodę Komisji ds. Tańców Polskich na jego realizację po przedstawieniu pisemnego uzasadnienia gwarantującego właściwy poziom merytoryczny i organizacyjny imprezy. Gwarantem realizacji powyższych zapewnień może być członek Komisji ds. Tańców Polskich posiadający doświadczenie w organizacji turniejów tańców polskich i zaproszony przez organizatora do konsultowania przygotowań do tego konkursu.
 8. Wszystkie pary biorące udział w rywalizacji tanecznej na turnieju tańców polskich są zobligowane do uczestniczenia we wszystkich oficjalnych punktach imprezy:
  • Czynne uczestnictwo w uroczystości otwarcia turnieju w tym również w polonezie prezentującym uczestników turnieju,
  • Rywalizacja taneczna,
  • Uroczystość rozdania nagród.
 9. Oficjalny instruktor (opiekun) zespołu lub pary ma obowiązek weryfikacji (u organizatora turnieju), zgłoszenia uczestnictwa par (pary) do turnieju, do wieczora dnia poprzedzającego turniej.

WRÓĆ do spisu rozdziałów

II - KATEGORIE WIEKOWE I REPERTUAR TAŃCÓW

 1. Ustala się następujące kategorie wiekowe:
  • Kategoria I 7 - 9 lat - polka, krakowiak, ewentualnie taniec regionalny
  • Kategoria II 10 - 12 lat - polka, krakowiak, ewentualnie taniec regionalny
  • Kategoria III 13 - 15 lat - polka, krakowiak, oberek
  • Kategoria IV 16 - 18 lat - krakowiak, oberek, kujawiak, mazur
  • Kategoria V 19 - 26 lat - krakowiak, oberek, kujawiak, mazur
  • Kategoria VI 27 - 39 lat - kujawiak, mazur, oberek
  • Kategoria VII 40 lat - 54 lat - kujawiak, mazur
  • Kategoria VIII 55 lat i powyżej - kujawiak, mazur
 2. O przydzieleniu do II, III, IV, V kategorii decyduje wiek osoby starszej w parze.
 3. Prawo startu w kategorii I mają pary, w których obie osoby mieszczą się w przedziale wiekowym 7 - 9 lat
 4. Prawo startu w kategorii VI mają pary, w których:
  • co najmniej jedna z osób mieści się w przedziale wiekowym 27 - 39 lat.
  • osoba druga (spoza przedziału wiekowego 27-39 lat) nie może być młodsza niż 19 lat.
  • Prawo startu w kategorii VII mają wyłącznie wykonawcy w wieku 40 lat i powyżej.
  • Wiek tańczącego wyznacza rok urodzenia /patrz tabela/.
 5. Pary rywalizują w następujących klasach:
  1. w kategorii I  
  2. w kategorii II  - klasie A-II,B-II,C-II
  3. w kategorii III  - klasie A-III,B-III,C-III
  4. w kategorii IV  - klasie A-IV,B-IV
  5. w kategorii V  - klasie S,A-V,B-V i S13
  6. w kategorii VI  - klasie Hobby, klasie A i S13
  7. w kategorii VII  - klasie Hobby i klasie A
 6. Odpowiedzialność za zaszeregowanie do właściwej kategorii ponosi para i jej instruktor. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zaszeregowaniu do właściwej kategorii, para zostanie zdyskwalifikowana.
 7. Każdy tańczący w turniejach tańców polskich posiada książeczkę startową, w której zamieszczane są informacje dotyczące kariery zawodniczej.
 8. Zmianę kategorii i współpartnera instruktor odnotowuje w widoczny sposób w książeczce startowej. Tę informację obowiązkowo przesyła do głównego sędziego skrutinera w terminie nie później niż 7 dni przed pierwszym startem tej pary.

WRÓĆ do spisu rozdziałów

III - PRZEPISY DOTYCZĄCE PAR TANECZNYCH

 1. Czas prezentacji w każdym tańcu wynosi około 2 minut.
 2. Na parkiecie obowiązuje tzw. pierwszy kierunek tańczenia /przeciwny do ruchu wskazówek zegara/ oraz zasada "pozwól także tańczyć innym". Para, która nie uważa w tańcu i doganiając inną parę, tańczącą w pierwszym kierunku, spowoduje kolizję będzie gorzej oceniona przez sędziów.
 3. Para, która po dwukrotnym wywołaniu przez prowadzącego turniej nie zgłosi się na parkiet, nie będzie oceniana w tym tańcu (w finale otrzymuje ostatnie miejsce).
 4. Para która z uzasadnionego powodu przerwie swoją prezentację po upływie połowy czasu jego trwania jest oceniana. (W przypadkach wątpliwych decyduje sędzia główny).
 5. Upadek pary wynikający z przypadku losowego nie będzie powodem obniżenia oceny.

WRÓĆ do spisu rozdziałów

IV - SPOSÓB ROZGRYWANIA FINAŁÓW W KLASIE „A” KATEGORII: IV, V

 1. Każda z par finałowych rozpoczyna rywalizację od 64 taktowego popisu solowego w krakowiaku, oberku, mazurze lub 32 taktowego popisu w kujawiaku. Na każdym turnieju jest to jeden z tańców, wcześniej wyznaczonych dla każdej kategorii.
 2. Wyboru tańców oraz ich przypisania do turniejów rozgrywanych każdego roku dokonuje Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF®.
 3. Muzykę do samodzielnej prezentacji finałowej wybiera każda para indywidualnie przez wskazanie numeru utworu muzycznego z przygotowanej przez Komisję ds. Tańców Polskich PS CIOFF® muzyki .
 4. Numeracja melodii:
  • nr 1 – 4 krakowiaki,
  • nr 5 – 8 kujawiaki,
  • nr 9 – 12 mazury,
  • nr 17-20 oberki.
 5. Pary prezentują się na parkiecie we wcześniej wylosowanej przez komputer kolejności.
 6. Sędziowie oceniają powyższe prezentacje na miejsca od 1 do 6. Oceny odczytuje prowadzący turniej po występie ostatniej z par finałowych.
 7. Po prezentacjach pojedynczych par następują tańce przewidziane regulaminem każdej kategorii.

WRÓĆ do spisu rozdziałów

V - SĘDZIOWANIE TURNIEJU

 1. Organizator ogólnopolskiego konkursu powierza ocenę par tanecznych zespołowi jurorów wybranych z grona sędziów certyfikowanych przez PS CIOFF® składających się z minimum 5 sędziów oceniających i sędziego skrutinera.
 2. Organizator regionalnego konkursu powierza ocenę par tanecznych zespołowi jurorów wybranych z grona sędziów certyfikowanych przez PS CIOFF® składających się z minimum 5 sędziów oceniających. Sędzią głównym może być sędzia Konsultant.
 3. Na konkursie o randze mistrzostw Polski zespół jurorów składa się z minimum 7 sędziów oceniających i sędziego skrutinera. Komplet sędziów do sędziowania Mistrzostw Polski wyznacza Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF®.
  Uwaga!
  • Mistrzostwa Polski w Tańcach Polskich dla par tanecznych rozgrywane są w klasie „OTWARTEJ”. Organizatora takiego turnieju wybiera Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® na podstawie rozpisanego konkursu. Najbardziej istotnym kryterium konkursu jest zapewnienie właściwej tej randze turnieju oprawy i warunków jej realizacji oraz przygotowanie medali dla laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych.
  • Pary kategorii I nie uczestniczą w mistrzostwach Polski w tańcach polskich.
  • Realizator mistrzostw Polski w tańcach polskich może organizować także turniej ogólnopolski dla par kategorii I . Turnieje muszą posiadać oddzielny status. 
  • Pary startujące w ogólnopolskim turnieju dla kategorii I, organizowanym przy mistrzostwach Polski może oceniać ten sam 7 osobowy zespół sędziowski, który desygnowano do oceny par startujacych mistrzostwach Polski. W takim przypadku mistrzostwa Polski i ogólnopolski turniej kategorii I należy traktować jako dwie części tej samej imprezy (jako jeden turniej taneczny). Analogiczne postanowienia dotyczą obsady sędziowskiej w trakcie Mistrzostw Polski w Karach Mazurowych i równoległej realizacji turnieju we wszystkich klasach tanecznych.
 4. W każdym składzie jury ogólnopolskiego konkursu winien być zaangażowany minimum jeden sędzia ekspert (sprawujący funkcję sędziego głównego turnieju), minimum jeden sędzia konsultant oraz minimum jeden sędzia. W przypadku braku możliwości uczestnictwa sędziego konsultanta można powołać sędziego eksperta. W przypadku braku możliwości uczestnictwa sędziego można powołać sędziego eksperta lub konsultanta.
 5. Kolegium Sędziowskie weryfikuje zgodność składów sędziowskich z wymogami regulaminów.
 6. Organizator konkursu zobligowany jest do przesłania – drogą mailową - obsady sędziowskiej turnieju Przewodniczącemu Kolegium Sędziowskiego najpóźniej do końca września roku poprzedzającego sezon taneczny.
 7. Sędzia główny decyduje o sposobie rozwiązania problemów dotyczących sędziowania, a pojawiających się w trakcie trwania.
 8. Sędzia główny w porozumieniu z organizatorem turnieju oraz sędzią skrutinerem ma prawo zmienić kolejność rund w czasie trwania turnieju.
 9. Stanowiska oceniających jurorów powinny znajdować się na obrzeżu parkietu.
 10. Do obliczania głosów jurorów i przydziału miejsc w każdym konkursie tańców polskich przyjęto angielski Skating System. Obliczenia te prowadzi sędzia skrutiner z wykorzystaniem aparatury obliczeniowej lub metodą tradycyjną. Za zapewnienie obu tych możliwości odpowiada organizator angażujący sędziego skrutinera.
 11. Organizator dostarcza sędziemu skrutinerowi kompletne listy startowe najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem turnieju. Zmiany w listach startowych wynikające z przyczyn od organizatora niezależnych należy przedstawić sędziemu skrutinerowi nie później niż na godzinę przed rozpoczęciem turnieju.
 12. Obowiązki sędziego skrutinera:
  • po zakończeniu konkursu przygotowuje wydruki wyników rywalizacji w każdej kategorii wiekowej wg kolejności zajętych miejsc (w finale oraz w rundach eliminacyjnych).
  • informuje sędziego głównego o fakcie spełnienia przez parę wymogów regulaminowych do tańczenia w klasie „wyższej”. Sędzia główny zezwala prowadzącemu turniej podać powyższą informację do publicznej wiadomości.
  • dostarcza do Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® dokumentację dotyczącą klasyfikacji w formie elektronicznej i wydruku.
  • dokonuje wpisów punktów klasowych i rankingowych zgodnych z wynikami konkursu.
  • pełny wydruk wyników konkursu sędzia skrutiner dostarcza organizatorowi konkursu.
  • zainteresowanym instruktorom (po zakończeniu turnieju) sędzia skrutiner wysyła wyniki konkursu (w wersji elektronicznej) pod wskazany adres e-mailowy
 13. Sędzia skrutiner zapewnia:
  • karty sędziowskie potrzebne do oceny w rundach eliminacyjnych,
  • wymianę par w grupach,
  • zgłasza dogrywki sędziemu głównemu,
  • po zakończeniu rundy eliminacyjnej sporządza wydruk z numerami par zakwalifikowanych do kolejnej rundy,
 14. O zajęciu miejsca od siódmego do końca listy, decyduje ilość wskazań typujących parę do wyższej rundy.
 15. W kategorii pierwszej sędziowanie w finale jest niejawne.
 16. Wyniki eliminacji mają być ogłaszane tuż przed rozpoczęciem kolejnej rundy przez prowadzącego turniej.
 17. Wyniki finałów mogą być udostępniane przed oficjalnym ich ogłoszeniem, tylko sędziemu głównemu /bez prawa ich rozpowszechniania/ i dyrektorowi konkursu /także bez prawa ich rozpowszechniania/ do przygotowania nagród i dyplomów.
 18. Stanowisko sędziego skrutinera powinno być usytuowane blisko stanowiska sędziego głównego oraz trudno dostępne dla osób nie związanych z obliczaniem wyników konkursu.

WRÓĆ do spisu rozdziałów

VI - KRYTERIA OCEN

Ocena par tanecznych dokonywana jest wg. kryteriów ustalonych i zatwierdzonych przez Komisję ds. Tańców Polskich PS CIOFF®.

KRYTERIUM I

Muzykalność - rozumiana jako wrażliwość na elementy składowe muzyki takie jak: rytm, metrum, tempo, dynamika, budowa formalna utworu muzycznego, a także zdolność emocjonalnego przeżywania muzyki.
Kryterium to dotyczy głównie wrażliwości na: następstwo dźwięków w czasie, wyczuwanie naturalnych akcentów w rytmicznym przebiegu utworu (szczególnie tzw. "mocnej" części taktu), tempo i jego zmiany, zjawiska dotyczące głośności dźwięków oraz na budowę formalną utworu muzycznego.
Wymienioną w tym kryterium "zdolność emocjonalnego przeżywania muzyki" należy rozumieć jako zdolność do reakcji uczuciowej (emocjonalnej) zarówno na elementy jak i na struktury muzyczne. Jest ona uważana za podstawowy składnik tak trudnej do zdefiniowania muzykalności.
Od czasów starożytnych treść muzyki odbierana jest, w najprostszym tego słowa znaczeniu, jako uczucia, emocje, nastroje. Już Arystoteles twierdził, że kiedy spostrzegamy za pomocą ucha rytm i melodię zmienia się nasz stan duchowy. Taka zdolność reakcji uczuciowych towarzyszy bądź towarzyszyć powinna dzisiejszym odbiorcom muzyki, w tym wykonawcom tańców polskich na konkursach.

KRYTERIUM II

Styl i charakter tańca tzn. właściwy dla określonego tańca zespół względnie stałych cech charakterystycznych dotyczących jego wykonania, sposobu zachowania się w tańcu i sposobu wyrażania emocji ukształtowanych przez tradycję, estetyczne tendencje różnych epok oraz indywidualne predyspozycje wykonawców.
Styl i charakter tańca określa głównie forma tańca (zewnętrzny kształt) dotycząca techniki wykonawczej oraz treści wyrazowe i emocjonalne związane z osobowością wykonawców. Kształtował się na skutek oddziaływania wielorakich czynników. Zależał od epoki, w której się taniec rozwijał i od funkcji społecznej jaką w tej epoce pełnił. Znajdują w nim odbicie treści ideowe i emocjonalne społeczeństw, ich charakter, temperament i obyczaje. Zmieniająca się rzeczywistość poddawała go stałym przemianom. Wykonawcy i nauczyciele wnosili swój wkład w formowanie stylu. Za ich pośrednictwem epoka odciskała swoje piętno. To oni przełamując tradycyjne normy, tworzyli nowości dotyczące treści i techniki wykonania. Stawali się autorami form rozwojowych, które po procesie akceptacji społecznej przeradzały się w charakterystyczne.

KRYTERIUM III

Technika taneczna rozumiana jako prawidłowy sposób wykonywania tańca. Prawidłowość wykonawcza dotyczy głównie kroków, ozdobników i figur oraz stopnia automatyzacji prezentowanego ruchu.
Dobra technika to wykonanie tańca w sposób racjonalny, efektywny i przy najmniejszym nakładzie energii. Przez efektywność w przypadku tańców polskich należy rozumieć ruch możliwie bliski wytyczonego wzorca. Wzorcem i celem, który zamierzają osiągnąć bądź zbliżyć się do niego pary taneczne, są ustalenia Rady Ekspertów ds. Folkloru Ministerstwa Kultury i Sztuki ogłoszone w roku 1989. Określają one całą systematykę polskich tańców narodowych oraz sposób wykonywania zawartych w tej systematyce treści. Dostarczają wykonawcom informacji o poprawnym przebiegu ruchu tanecznego w przestrzeni, jego kierunku i obszerności, proporcjach poszczególnych części względem siebie, ustawieniu sylwetki tańczącego w przestrzeni i względem współpartnera, odniesieniu tego wszystkiego do rytmu akompaniamentu muzycznego itp.
Zwrot "stopień automatyzacji prezentowanego ruchu" związany jest z pojęciem "nawyku ruchowego" czyli umiejętności ruchowej nabytej w trakcie uczenia się motorycznego, która przybrała postać stałej reakcji ruchowej. Stałej reakcji ruchowej czyli czynności ruchowej wykonywanej przy każdym powtórzeniu tak samo lub prawie tak samo i z minimalnym wydatkiem energii. Im wyższy poziom automatyzacji nawyku ruchowego, tym większa dokładność każdego powtórzenia czynności ruchowej. Kolejne powtórzenia jakiegoś aktu ruchowego są identyczne albo prawie identyczne.

KRYTERIUM IV

Ogólny wyraz artystyczny rozumiany jako zdolność i umiejętność takiego zaprezentowania tańca, które w oparciu o odpowiednio wysoką lub mistrzowską technikę taneczną zamierza sprostać lub spełnia wymogi sztuki - piękna, harmonii, estetyki. Wykonawcy tańców polskich wykorzystując swoje uzdolnienia a także umiejętności taneczne nabyte w procesie uczenia się osiągają określony poziom techniki tanecznej ("odpowiednio wysoki lub mistrzowski"). Zbudowana na bazie techniki strona wyrazowa tańca nabiera kształtu wypowiedzi artystycznej wywołującej pozytywne stany emocjonalne u widza, a także u oceniającego taniec sędziego. Wartości artystyczne takiej prezentacji tanecznej są bardziej lub mniej dostrzegalne i albo "zamierzają sprostać wymogom sztuki" albo "spełniają wymogi sztuki". Wymogi sztuki w potocznym tego słowa znaczeniu wyznaczają: piękno - rozumiane jako zespół cech, które sprawiają, że program się podoba, budzi zachwyt; harmonia - rozumiana jako współgranie, porządek i ład wszystkich elementów prezentacji; estetyka - dotycząca aspektów estetycznych przebiegu ruchu tanecznego, wyglądu wykonawców i ich ubioru.

KRYTERIUM V

Przestrzeganie repertuaru kroków, ozdobników i figur tanecznych w poszczególnych tańcach i kategoriach. Nieprzestrzeganie repertuaru skutkuje obniżeniem oceny za wykonanie tańca lub brakiem promocji do kolejnej rundy konkursu.

WRÓĆ do spisu rozdziałów

VII - FORMUŁA OTWARTA- w przypadku braku przewidzianej regulaminem liczby par w klasach danej kategorii (minimum 3 pary w każdej klasie) dopuszcza się rozgrywanie turniejów w klasie open i wspólny start par posiadających różne klasy.

 1. Dopuszcza się rozgrywanie rywalizacji w tzw. formule otwartej, która zezwala na wspólny start par posiadających klasę A razem z parami klasy B, C
 2. W rywalizacji w formule otwartej nie będą przyznawane punkty rankingowe i klasowe o czym prowadzący turniej ma obowiązek poinformować pary i publiczność.

WRÓĆ do spisu rozdziałów

IX - DOWOLNA KOMPOZYCJA TAŃCÓW POLSKICH

 1. W konkursach „Dowolna kompozycja tańców polskich” mogą brać udział pary taneczne kategorii piątej, szóstej i siódmej.
 2. Prezentacja musi odpowiadać następującym wymogom:
  • kompozycja dla jednej pary z wykorzystaniem maksimum trzech polskich tańców narodowych
  • czas trwania prezentacji od 2,5 do 3 minut
  • muzyka przygotowana we własnym zakresie.
 3. Ocena programu z wykorzystaniem SKATING Systemu

 

WRÓĆ do spisu rozdziałów

X - ORGANIZACJA SALI, WIDOWNI, ZAPLECZA, BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW

 1. Organizacja sali, widowni, zaplecza, bezpieczeństwo uczestników. Konkursy tańców polskich powinny być organizowane tylko w salach spełniających wymogi organizacji imprez z udziałem publiczności.
 2. W pomieszczeniach tych oprócz miejsc dla widowni należy wytyczyć miejsce rywalizacji par tanecznych o wymiarach około 12x18 metrów
 3. Wytyczone miejsce powinno mieć odpowiednią do tańczenia nawierzchnię oraz dodatkowe oświetlenie włączane w trakcie prezentacji tanecznych.
 4. Nagłośnienie powinno być tak przygotowane, aby zarówno tańczący jak i widzowie dobrze słyszeli muzykę. Należy dołożyć starań, aby maksymalnie zmniejszyć wszelkie zniekształcenia dźwięku objawiające się pogłosem lub odbiegającą od rzeczywistej barwą dźwięku.
 5. Wymiana par tanecznych /wchodzących na parkiet i schodzących z parkietu/ powinna być sprawna i bezkolizyjna.
 6. Oczekujące na taniec pary winny dobrze słyszeć głos prowadzącego turniej i wyczytującego numery.
 7. Wystrój plastyczny i dekoracja sali powinny być przemyślane i estetyczne.
 8. Szatnie powinny mieć odpowiednie do ilości uczestników powierzchnie a toalety i miejsca do mycia utrzymane w czystości przez cały czas trwania imprezy. W szatni wskazane jest zorganizowanie nadzoru nad pozostawionymi rzeczami.
 9. Na obrzeżu parkietu należy przygotować stoliki lub miejsca dla sędziów.
 10. Stanowisko sędziego skrutinera powinno znajdować się blisko stanowiska sędziego głównego, a pomocnikowi skrutinera rozdającemu i zbierającemu karty sędziowskie, zapewnić trzeba krótką i bezkolizyjną drogę do sędziów.
 11. Przy stanowisku skrutinera zainstalować gniazdko elektryczne, z którego zasilana będzie aparatura obliczeniowa. Gniazdko to powinno być zasilane z innego źródła niż reflektory oświetleniowe.
 12. Dla obrad jury przygotować pokój w pobliżu sali tanecznej.
 13. Reklama imprezy powinna być na tyle efektywna, aby zaowocowała zgromadzeniem możliwie licznej widowni. Brak licznej widowni stawia pod znakiem zapytania realizację podstawowego celu konkursu - popularyzacji tańców polskich w szerszych kręgach społeczeństwa.
 14. Do obowiązków organizatora należy zabezpieczenie ochrony imprezy i jej uczestników zgodnie z aktualnymi przepisami.
 15. Organizator powinien także zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością za nieszczęśliwe wypadki, wprowadzając do regulaminu turnieju obowiązek ubezpieczenia uczestników lub ubezpieczyć ich jako organizator.
 16. Należy także zorganizować udzielenie pierwszej pomocy lekarskiej w trakcie turnieju, zabezpieczając dyżur lekarza względnie pielęgniarki, albo zapewniając udzielenie pomocy przez miejscową przychodnię czy pogotowie lekarskie.

WRÓĆ do spisu rozdziałów